Ga naar de inhoud

Algemene Voorwaarden Bozyel Webshop:

 1. Toepasselijkheid:
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Bozyel Webshop.
 2. Identiteit van de ondernemer:
  • Bozyel Webshop is een handelsnaam van Bozyel Stukadoors & Afbouw, gevestigd te
   Westbaan 350, 2841 MJ Moordrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69919925.
 3. Aanbiedingen en overeenkomsten:
  • Alle aanbiedingen van Bozyel Webshop zijn vrijblijvend en geldig zolang de voorraad strekt.
  • Een overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van de bestelling door Bozyel Webshop. Bozyel Webshop behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of aanvullende voorwaarden te stellen.
 4. Prijzen:
  • Alle prijzen op de website zijn in euro’s en inclusief btw, tenzij anders vermeld.
  • Bozyel Webshop behoudt zich het recht voor om prijzen op elk moment te wijzigen, met dien verstande dat de prijs die van kracht is op het moment van de bestelling van toepassing is.
 5. Betaling:
  • Betaling dient te geschieden op de wijze zoals aangegeven tijdens het bestelproces.
  • Bestellingen worden pas verwerkt en verzonden na ontvangst van de betaling.
 6. Levering:
  • De levertijd wordt op de website aangegeven en is indicatief.
  • Bozyel Webshop is niet aansprakelijk voor vertragingen in de levering die buiten haar macht liggen.
 7. Eigendomsvoorbehoud:
  • Geleverde producten blijven eigendom van Bozyel Webshop totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
 8. Klachten:
  • Klachten over geleverde producten dienen binnen 7 dagen na ontvangst schriftelijk te worden gemeld aan Bozyel Webshop via Info@bozyel-stukadoors.nl.
 9. Aansprakelijkheid:
  • Bozyel Webshop is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van de producten of diensten.
 10. Privacy:
  • Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt, conform de privacyverklaring op de website.
 11. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting:
  • Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
  • Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dit niet mogelijk is, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Bozyel Webshop is gevestigd.
 12. Wijzigingen Algemene Voorwaarden:
  • Bozyel Webshop behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Klanten worden geadviseerd de voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf 15-11-2023 en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.